Pobicie w pracy

Praca  to nie dla wszystkich miejsce zarobku gdyż w dużej mierze w związku z większym nagromadzeniem ludzi powoduje stres i konflikty między pracownikami.

Postaramy się tutaj nakreślić nieco zarówno sytuację związaną z pracą w Anglii jak i zobowiązania pracodawcy względem bezpieczeństwa pracowników na terenie podlegającej im placówki.

W dalszej części artykułu odpowiemy także na pytanie jakie konsekwencje prawne wiążą się z pobiciem w pracy zarówno ze strony pracodawcy jak i poszkodowanego oraz sprawcy.

Praca w Anglii przyciągnęła wielu polaków głównie z powodu większych zarobków w porównaniu z tymi w Polsce. Należy nadmienić, że konflikty między pracownikami nie są niczym nowym i występowały zarówno w naszym kraju i występują także w Wielkiej Brytanii i mowa tutaj o sporach między polskimi obywatelami jak i pozostałymi narodowościami na wyspie.

Spory pracownicze powinny być łagodzone zaraz po ich wystąpieniu. Pracodawca o ile posiada dopracowany system informowania o relacjach pracowników od kadry kierowniczej, może i powinien reagować poprzez rozmowy bezpośrednie z zatrudnionymi  nakaz rozwiązania konfliktu przez menadżerów lub supervisorów lub pisemne formy opisujące sytuację włącznie z konsekwencjami w przypadku gdy konflikt nie zostanie zażegnany.

W zależności od powodów oraz oceny sytuacji pracodawca może zastosować pouczenie słowne lub pisemne zarówno dla sprawcy pobicia jak i ofiary (w przypadku prowokacji takiej jak obraza lub inne).

Zobowiązania pracodawcy względem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zawierają nie tylko obowiązki treningu w pracy, zapewnienia odpowiedniej odzieży ochronnej czy sprawnych maszyn czy urządzeń lecz również zdrowych relacji między pracownikami (które gdy nie zostaną zapewnione mogą prowadzić do wspomnianych konfliktów i pobić w pracy).

Pobicia są nie tylko ważne z punktu potencjalnej utraty osób zatrudnionych lecz również z punktu postępowania karnego jakie może zostać wszczęte przez organy ścigania. Po ich wystąpieniu powinny one zostać zanotowane zarówno w książce wypadków w pracy jak również zgłoszone Policji, która rozpocznie procedury wyjaśniające okoliczności wystąpienia wypadku.

Uzyskiwanie rekompensatySprawa konsekwencji zarówno dla pracodawcy (jeśli wystąpiły sygnały konfliktu pracowniczego a nie zostały przedsięwzięte kroki zapobiegawcze) jak i sprawcy tudzież ofiary będzie ustalana indywidualnie dla każdego przypadku.

Pobicia i związane z nimi starania o odszkodowania zostały także opisane tutaj.  Wszyscy pragnący indywidualnie starać się o rekompensatę za poniesione obrażenia znajdą tam więcej informacji na temat zgłaszania tego rodzaju wypadków jak również formę do kontaktu ze specjalistami ds. wypadków kryminalnych.