Kontakt

3rd Floor, Oakland House, Talbot Road, Manchester, M16 0PQ

Zadzwoń juz teraz
Informacje

Kilka faktów o kamerach na drogach Wielkiej Brytanii

Jeśli cho­dzi o kamery na naszych dro­gach, kie­rowcy z nie­wia­do­mych wzglę­dów myślą, że mogą w łatwy spo­sób unik­nąć odpo­wie­dzial­no­ści za takie wykro­cze­nia jak prze­kro­cze­nie pręd­ko­ści,